Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni


Deprecated: _register_controls ilevi, 3.1.0 sürümünden bu yana kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine Elementor\Controls_Stack::register_controls() kullanın. in /home/sigmalog/sigmalogistic.com/wp-includes/functions.php on line 5381

1. Amaç Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Limited Şirketi, gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. 


Aydınlatma Metni ile Sigma Denizcilik Lojistik Limited Şirketi tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır: 

 • Ad-Soyad
 • TC Kimlik Numarası
 • Adres Bilgileri
 • Telefon
 • E-posta Adresi
 • Firma/Organizasyon Bilgileri
 • Bank Bilgileri
 • Araç Bilgileri
 • İmza


Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, açık rızanızın bulunduğu hallerde, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Sigma Denizcilik Lojistik Limited Şirketi’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle; 

 • Alacak sigortası firmasına iletişim bilgilerinin iletilmesi, 
 • Beyanname kontrollerinin yapılması, 
 • Beyanname oluşturulması, 
 • Çalışan ve müşterilerin haftalık takiplerinin yapılması, 
 • Fatura oluşturulması, • Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Gelen/giden evrakların takibinin yapılması, 
 • Gönderici ve alıcı bilgilerinin takibinin yapılması, 
 • Hasar tutanağı süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İcra işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Müşteri bilgilerinin özetlenmesi,
 • Müşterilere cari kart açılması ve cari kartların güncellenmesi, 
 • Müşteri gümrük işlerinin yürütülmesi, 
 • Müşteri iletişim bilgilerinin tutulması, 
 • Müşteri kayıtlarının takibinin yapılması, 
 • Müşteri memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Müşterilere bildirim yapılması, 
 • Müşterilere hediye gönderimlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Pasif kayıtlarının takibinin yapılması, 
 • Sigorta süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Sistemde müşteri kaydının oluşturulması, 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Sipariş süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Vade bilgilerinin takibinin yapılması, 
 • Yurtiçine/yurtdışına kargo gönderimlerinin yapılması, 
 • Yük taşıma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, alacak sigortası hizmeti alınması, e-fatura oluşturulması, global kapsamda müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, hasar tutanağı bildirimlerinin yapılması, hukuki danışmanlık alınması, müşteri bilgilerinin iletilmesi, müşterilere bildirimlerin yapılması, OHSAS 18001 süreçlerinin yürütülmesi, sigortaların yapılması, taşıma onay ve sigorta süreçlerinin yürütülmesi, yazılım desteği alınması, yurtdışı/yurtiçi kargo gönderimlerinin yapılması amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki İştirak ve Bağlı Ortaklıklara, tedarikçilere ve ilgili üçüncü kişilere aktarılmaktadır. 

5. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni linkinden ulaşabilirsiniz.